διαμαρτάνω


διαμαρτάνω
ἁμαρτάνω / δι|αμαρτάνω 1. промахиваться, не попасть в цель; 2. погрешать, ошибаться

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.